Atlygis

Prastova

Įmonė dėl objektyvių priežasčių daliai įmonės darbuotojų negali suteikti darbo, todėl įmonės vadovo įsakymu šiems darbuotojams skelbiama prastova visam karantino laikotarpiui.  Prastova įsigalioja nuo įsakymo priėmimo momento, jei įsakyme nenurodyta kitaip. Darbuotojas su įsakymu turi būti supažindintas ne vėliau kaip prieš 1 darbo dieną iki prastovos paskelbimo pradžios datos. Darbuotojai apie šį įsakymą informuojami elektroniniu paštu.

Mokėjimas už prastovas

Už pirmą prastovos dieną darbuotojui mokamas jo vidutinis darbo užmokestis, už antrą ir trečią dienas – 2/3 vidutinio darbo užmokesčio, už likusį laiką – 40 % vidutinio darbo užmokesčio, išskyrus atvejus, kai prastova skelbiama dėl Lietuvoje paskelbtos ekstremalios situacijos ir karantino (Darbo kodekso 47 str. 1 dalies 2 punktas).

Kasmetinės atostogos prastovos metu

Darbuotojams, išleistiems į prastovą įmonė sudarys galimybę išeiti kasmetinių atostogų, nors metiniame atostogų suteikimo grafike darbuotojui nustatytas kitas kasmetinių atostogų suteikimo laikas. Kasmetinės atostogos suteikiamos,  darbuotojui pateikus  Vidaus darbo tvarkos taisyklėse nurodytus reikalavimus atitinkantį raštišką prašymą.

Kasmetinių atostogų laiku darbuotojui mokamas jo vidutinis darbo užmokestis (atostoginiai) teisės aktų nustatyta tvarka. Laikotarpis, pagal kurį skaičiuojamas vidutinis darbo užmokestis už kasmetines atostogas yra 3 paskutiniai kalendoriniai mėnesiai, einantys prieš tą mėnesį, už kurį (ar jo dalį) mokamas vidutinis darbo užmokestis.

Apskaičiuojant vidutinį darbo užmokestį, neįskaitomos dienos ar valandos, kai darbuotojas faktiškai nedirbo įmonėje, taip pat piniginės sumos, išmokėtos už tas dienas ar valandas. Tai reiškia, kad prastovos laikas ir gautas darbo užmokestis už prastovą  nėra traukiamas į laikotarpį, pagal kurį skaičiuojami atostoginiai. Pavyzdžiui, jei skaičiuojamuoju laikotarpiu darbuotojas faktiškai dirbo du mėnesius, o vieną mėnesį darbuotojui buvo paskelbta prastova, tokiu atveju atostoginiai bus skaičiuojami iš dviejų faktiškai dirbtų mėnesių, o prastovos laikas neįsiskaičiuos.

Prastovos pabaiga

Prastova nutraukiama pasibaigus įsakyme numatytam terminui arba pasibaigus aplinkybėms, dėl kurių buvo paskelbta prastova (pvz., jei prastova paskelbta iki karantino pabaigos, prastovos pabaiga sutampa su karantino pabaigos data). Darbdavys turi teisę vienašališkai atšaukti darbuotoją iš prastovos anksčiau nei jos pabaigos data. Atšaukiamas iš prastovos darbuotojas informuojamas apie tai elektroniniu paštu. Atšaukimas iš prastovos įsigalioja praėjus dviem dienoms nuo informacijos apie prastovos pabaigą išsiuntimo darbuotojui dienos. 

Atlygio pokyčiai

Pasaulį užklupus COVID-19 pandemijai ir dėl to kilus ekonomikos krizei, įmonės vadovybė deda visas pastangas, siekdama išlaikyti darbo vietas savo darbuotojams. Tik būdami kartu, dar labiau susitelkę ir ieškodami nekasdienių sprendimų vystant mūsų teikiamas paslaugas ir patenkinant pakitusius klientų poreikius, mes sugebėsime kartu išlikti šioje visam pasauliui ir daugeliui pramonės šakų sudėtingoje situacijoje. 

Mes esame dėkingi savo darbuotojams, kurie dėl savo darbo pobūdžio negali dirbti nuotoliniu būdu ir kiekvieną dieną mūsų biure atlieka darbus, būtinus mūsų visų veiklos palaikymui. Atsidėkodami jiems, pandemijos metu skiriame papildomą 10 proc. priemoką prie jų bazinio darbo užmokesčio.

Mes įsipareigojame savo darbuotojams, kurių atlygio dalį sudaro kintamoji darbo užmokesčio dalis, susieta su įmonės strateginiais tikslais, padalinio ir asmeniniais uždaviniais, peržiūrėti kintamosios atlygio dalies rodiklius, susiejant juos su trumpojo laikotarpio  uždaviniais, kurie leis įmonei pasiekti naujai nustatytus tikslus pandemijos bei išėjimo iš krizės laikotarpiu.

Dėsime visas pastangas išlaikyti darbo sutartyse numatytas darbo valandas ir nesumažinti bazinio darbo užmokesčio.

Naudų paketai darbuotojams

Darbuotojai – pagrindinė mūsų įmonės vertybė. Įmonės vadovybė savo veiksmais jau ne kartą yra įrodžiusi, kad tai nėra vien skambus pareiškimas. Kiekvienais metais yra iš naujo peržiūrimas naudų darbuotojams paketas, jis keičiamas ar pildomas, atsižvelgiant į darbuotojų pageidavimus bei įmonės galimybes.

Įvertindami COVID-19 keliamus iššūkius, parengėme papildomą naudų darbuotojams paketą:

  • saugodami savo darbuotojų sveikatą, sudarome galimybę savo darbuotojams, kuriems tinkama pagal atliekamo darbo pobūdį, dirbti nuotoliniu būdu iš namų; 
  • darbuotojams, kurie visą darbo laiką dirba iš namų, įmonė apmokės namų interneto sąskaitas;
  • darbuotojams, kurių vaikai mokosi priešmokyklinėje ir pradinėse klasėse, sudarysime galimybes dirbti lanksčiu grafiku, suteikiant darbuotojui laiką padėti savo vaikui, jungiantis prie pamokų ir pamokų ruošoje;
  • darbuotojams, kuriems pasireiškė COVID-19 simptomai ar įtariamas COVID-19 virusas, ir gydytojų nurodymu jiems būtina praleisti 14 dienų izoliacijoje, 14 dienų (ligos laikotarpiu) bus mokama 100 proc. bazinio darbo užmokesčio;
  • įmonė sudarė sutartį su Psichologinės pagalbos centru, kurio specialistai nemokamai telefonu konsultuos darbuotojus, kuriems pandemijos metu pasireiškė streso, nerimo ar depresijos simptomai. Darbuotojams garantuojamas konfidencialumas.