Nutolusios darbo vietos

Darbuotojai kuriems rekomenduojama dirbti iš namų

Atnaujindami darbą biure remiamės:

 • LR Vyriausybės nutarimais,
 • Valstybės lygio ekstremalios situacijos valstybės operacijų vadovo sprendimais, 
 • Valstybinės darbo inspekcijos nurodymais,
 • Pasaulinės sveikatos organizacijos rekomendacijomis.

Siekdami užtikrinti darbuotojų saugumą ir saugodami rizikos grupei priklausančių asmenų sveikatą, grįžimo į darbą etapais planą sudarome įvertindami rizikos veiksnius.

Darbuotojų prašome užpildyti šią anketą:

Rizikos veiksnysTaipNe
Esu rizikos grupėje    
Mano artimieji yra rizikos grupėje    
Važiuoju į darbą viešuoju transportu    
Neturiu kur/ su kuo palikti mažamečių vaikų    

Pageidaujama grįžimo į darbą data …………………………

Užpildytą anketą siųskite savo tiesioginiam vadovui el. paštu.

Anketoje pateikti duomenys bus saugomi laikantis įmonėje patvirtintų Asmens duomenų saugojimo taisyklių.

Primename, kad rizikos grupei priskiriami šie asmenys:

 • vyresnio nei 60 metų amžiaus asmenys;
 • sergantys šiomis lėtinėmis ligomis: 
  • žmogaus imunodeficito viruso liga;
  • piktybiniais navikais (jei liga diagnozuota ar buvo paūmėjimas ir po taikyto gydymo pabaigos nepraėjo 2 metai);
  • cukriniu diabetu;
  • širdies ir kraujagyslių ligos su lėtiniu 2-4 laipsnio širdies nepakankamumu;
  • įgimtas imunodeficitas;
  • lėtinėmis kvėpavimo organų ligomis su kvėpavimo nepakankamumu;
  • lėtinėmis inkstų ligomis su inkstų nepakankamumu;
  • esančiais būklėje po autologinės kaulų čiulpų ir organų transplantacijos;
  • ligomis, kurios šiuo metu gydomos bendra ar selektyvia chemoterapija ar radioterapija ir ligomis, po kurių gydymo šiais metodais pabaigos nepraėjo 2 metai;
  • ligomis, kurios šiuo metu gydomos imunosupresija atitinkančia metilprednizolono 10 mg/kg per dieną ir ligomis, nuo kurių gydymo šiuo būdu pabaigos nepraėjo 6 mėnesiai;
  • kitomis sunkiomis lėtinėmis ligomis, kai taikomas imunosupresinis gydymas.

Nuotolinio darbo organizavimas ir atskaitomybė

Siaučiant COVID-19 virusui mes privalome apsaugoti save ir savo kolegas, sudarant kuo mažiau sąlygų viruso plitimui. Įmonės vadovybės sprendimu didžioji dalis įmonės darbuotojų dirbs nuotoliniu būdu. Tokia darbo forma mums visiems yra nauja, todėl parengėme Jums išsamų Nuotolinio darbo tvarkos aprašą.

Apraše ypatingas dėmesys skiriamas nuotolinio darbo organizavimui, nurodomi reikalavimai nutolusiai darbo vietai ir darbui būtinos darbo priemonės. Visi mes esame susipažinę su konfidencialios informacijos sąrašu ir kaip reikia ją apsaugoti, bet Nuotolinio darbo tvarkos apraše dar kartą akcentuojama Konfidencialios informacijos apsaugos svarba. Dirbant nutolusioje darbo vietoje, būtina laikytis ir pagrindinių darbų saugos reikalavimų, kurie taip pat minimi parengtoje tvarkoje. 

Prašome visų susipažinti su Nuotolinio darbo tvarkos aprašu. 

Nuotolinio darbo organizavimo tvarka

Įsakymas dėl nuotolinio darbo tvarkos aprašo patvirtinimo

PRIEDAS Nr. 1 | Minimalūs nuotolinės darbo vietos reikalavimai

PRIEDAS Nr. 2 | Prašymas leisti dirbti nuotoliniu būdu

PRIEDAS Nr. 3 | Sutikimas dirbti nuotoliniu būdu

PRIEDAS Nr. 4 | Prašymas dėl leidimo dirbti nuotoliniu būdu panaikinimo

Darbo priemonės

Darbui nuotoliniu būdu darbuotojas turi turėti šias darbo priemones:

 • interneto prieigą;
 • kompiuterinę įrangą;
 • mobiliojo ryšio įrenginius.

Interneto prieiga

Darbuotojas pats turi užtikrinti, kad nuotolinio darbo vietoje interneto ryšys būtų pastovus, kokybiškas ir nenutrūkstamas.

Norint pasinaudoti įmonės IT tinklo paslaugomis (elektroninio pašto, terminalinės prieigos, tinklinių katalogų ir pan.) dirbant nuotoliniu būdu, t.y. neprisijungus prie įmonės tinklo, jungiamasi per interneto prieigą. Jungiantis prie įmonės VPN atliekami šie žingsniai:

 • Tinklo nustatymo lange pasirenkamas naujo prisijungimo nustatymo meniu;
 • Dialogo languose,  kuriuose reikia pasirinkti prisijungimo tipą ar tinklą  pasirenkamas variantas su VPN;
 • Pavadinime nurodoma „DGV VPN“,  o nurodant serverį – „vpn.dgv.lt“;
 • Dialogo lange, kuriame pateikiama užklausa dėl pradinio prisijungimo („Initial connection“) pasirenkame, kad nenaudosime pradinio prisijungimo („Do not dial the initial connection“);
 • Visus kitus nustatymus paliekame standartinius.

Darbo metu nutrūkus internetiniam ryšiui (ar esant jo sutrikimams), darbuotojas nedelsiant turi informuoti savo tiesioginį vadovą bei imtis reikiamų priemonių tokiam ryšiui atkurti. Darbuotojo tiesioginis vadovas, įvertinęs darbų apimtį ir darbų atlikimo  terminus, sprendžia, ar yra būtinybė darbą perduoti kitam darbuotojui, ar galima jį atidėti iki internetinio ryšio atkūrimo.

Kompiuterinė įranga

Darbuotojas, dirbdamas nuotoliniu būdu, darbui naudoja jam įmonės suteiktą kompiuterinę įrangą. Darbuotojas privalo laikytis šių taisyklių:

 • į įmonės suteiktą kompiuterinę įrangą negalima savarankiškai diegti jokios programinės įrangos bei savavališkai keisti suteiktos įrangos konfigūracijos parametrų;
 • prisijungimo prie sistemų slaptažodžiai turi būti saugomi, juos atskleisti yra griežtai draudžiama. Slaptažodis turi atitikti saugumo reikalavimus: turi būti ilgesnis nei 7 simboliai, turi būti sudarytas iš didžiųjų, mažųjų raidžių, skaičių ir specialių simbolių (pvz.: ;/?,[tarpo klavišas]);
 • suteikta kompiuterinė įranga ir kiti įmonės IT resursai (el. paštas ir pan.) yra skirti tik darbo funkcijų vykdymui, todėl jų naudojimas asmeniniais tikslais draudžiamas.  Taip pat griežtai draudžiama suteikta kompiuterine įranga leisti naudotis šeimos nariams ar kitiems pašaliniams asmenims;
 • negalima atidarinėti neaiškios kilmės internetinių puslapių ar elektroninių laiškų bei prie jų prikabintų prisegtukų;
 • iškilus darbo su kompiuterine įranga problemoms arba esant kokiems nors pakeitimų poreikiams (pvz.: įdiegti spausdintuvą),  registruojamas kreipimasis į IT padalinio atsakingus darbuotojus. Kreipinys registruojamas el. pašto adresu itadmin@dgv.lt arba telefono numeriu +370 5 xxxxxxx. Kreipiantis trumpai nurodoma kilusi problema arba atsiradęs IT pagalbos poreikis. Užregistravus kreipinį, jums bus pateikta informacija apie laiką, per kurį kreipinys turi būti išspręstas.

Mobiliojo ryšio įrenginiai

Mobiliojo ryšio įrenginiams priskiriami mobiliojo ryšio telefonai, mobiliojo ryšio kortelės, mobiliojo interneto įrenginiai ir priedai: pakrovėjai, akumuliatoriai, ausinės ir kt.

Darbuotojas, naudodamasis įmonės suteiktais mobiliojo ryšio įrenginiais, turi laikytis šių taisyklių:

 • būtina laikytis mobiliojo ryšio įrenginių priežiūros, aptarnavimo ir saugos reikalavimų, nurodytų gamintojo instrukcijoje;
 • privaloma saugoti ir tausoti išduotą mobilųjį įrenginį, naudoti jį pagal paskirtį. Praradus mobiliojo ryšio priemonę, ne vėliau kaip per 1 (vieną) darbo dieną privaloma informuoti IT administratorių, jei tai neįmanoma – savo tiesioginį vadovą. SIM kortelės praradimo atveju darbuotojas privalo nedelsiant apie tai pranešti telekomunikacijų paslaugą teikiančiai bendrovei ir pareikalauti užblokuoti SIM kortelės naudojimą. Darbuotojas yra asmeniškai atsakingas už Įmonės patirtus nuostolius dėl mobiliojo ryšio įrenginių praradimo dėl darbuotojo kaltės;
 • nustatyti pokalbių ir mobiliojo  interneto naudojimo mėnesiniai limitai turi būti naudojami darbinių klausimų sprendimui. Mokėjimai už papildomai įjungtas paslaugas – tarptautinius skambučius ir internetą – yra įskaitomi į nustatytą mėnesinį limitą. Įmonė neapmoka skambučių, žinučių ir interneto naudojimo specialiaisiais pramoginiais numeriais (pvz. loterijos, pramogos, balsavimai pramoginių renginių metu, aukos ir pan.). Už tokių paslaugų užsakymą ir suteikimą priskaičiuoti mokėjimai nėra įskaitomi į darbuotojui suteiktą limitą ir yra išskaičiuojami iš darbuotojo darbo užmokesčio; 
 • išduoti mobilieji įrenginiai negali būti perduoti naudotis tretiesiems asmenims.